صفحه ی پرسش و پاسخ های متداول

طبق مصوبه کمیسیون نظارت : 1-1) مبایعه نامه ، به میزان بیست و پنج صدم درصد ارزش معاملاتی ملک از هر طرف . 1-2)اجاره ، یک چهارم مبغ اجاره ماهانه از هر طرف . 1-3) ودیعه ، نیم درصد مبلغ ودیعه از هر طرف . 1-4)تمدید اجاره ، یک دهم کمیسیون اجاره از هر طرف . 1-5) مشارکت ، دو دهم ارزش قرارداد از هر طرف .

حق عضویت اعضاء به صورت سالیانه دریافت می شود . ممتاز : ريال 32,500,000 درجه 1 : ريال 15,600,000 درجه 2 : ريال 9,100,000 درجه 3 : ريال 7,150,000

امکان استعلام پروانه کسب با مشخصات واحد صنفی منجمله نام و نام خانوادگی صاحب جواز ، تلفن همراه ، نام واحد صنفی ، آدرس واحد صنفی و شماره پرونده در قسمت استعلام اصالت پروانه کسب در سایت فراهم می باشد .

شاکی (ذینفع قرارداد) می بایست با مدارک شناسایی و مستندات مربوطه به واحد شکایت اتحادیه مراجعه نماید .

طبق ماده 24 قانون پیش فروش ، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند .

فسخ یا اقاله قراداد تاثیری در حق الزحمه مشاوران املاک ندارد .

اخذ بیعانه از متعاملین قرارداد ، ممنوع می باشد و قابلیت شکایت و پیگیری در اتحادیه را دارد .

کمیسیون املاک بر اساس میزان مقرر در تعرفه می باشد لذا اخذ مازاد بر تعرفه ممنوع می باشد و قابلیت شکایت و پیگیری در اتحادیه را دارد .

نگهداری قرارداد طرفین پس از امضاء متعاملین در واحد صنفی ممنوع می باشد و همچنین مشاور املاک موظف است تصویر اسناد و مدارکی که در قرارداد به آن استناد شده و ممضی به امضاء طرفین قرارداد می باشد را تا 5 سال در واحد صنفی خویش نگهداری نماید در غیر اینصورت قابلیت شکایت و پیگیری در اتحادیه را دارد .

اخذ کدرهگیری جهت قرارداد تنظیمی الزامیست در غیر اینصورت قابلیت شکایت و پیگیری در اتحادیه را دارد .

قیمت گذاری بر عهده مشاوران املاک نمی باشد و مشاور املاک دخل و تصرفی در آن ندارد .

خیر ، اختلافات موجر و مستاجر مربوط به مراجع قضایی می باشد .