محاسبه کمیسیون با ارزش افزوده برحسب نرخ مصوب اتحادیه

خرید و فروش


ریال


نتیجه محاسبه با ارزش افزوده :

رهن


ریال


نتیجه محاسبه با ارزش افزوده :

اجاره


ریال
ریال


نتیجه محاسبه با ارزش افزوده :