«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروزیکشنبه 1400/01/29پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

روزنامه جمله - تناقض های آماری در بازار مسکن


بازار ملک به کدام سو می رود؟

همزمــان بــا شــروع ســال جدیــد بســیاری از متقاضیــان مســکن چشـم انتظـار قیمـت مسـکن هسـتند تـا ببیننـد آینـده بـازار مسـکن بـه چـه سـمت و سـویی مـی رود. امـا بـاز ایـن بـار بانـک مرکـزی بــا جدیدتریــن آمــاری مســکنی کــه ارائــه کــرده، نگرانــی بــرای متقاضیــان ایــن بــازار ایجــاد کــرده اســت. بــه طــوری کــه بانــک مرکـزی اعـام کـرده در اسـفند سـال گذشـته 5 هـزار و 273 فقـره معاملــه مســکن بــه ثبــت رســید کــه نســبت بــه مــاه قبــل از آن )بهمــن 99 )کــه 3 هــزار و 917 معاملــه مســکن انجــام شــده بــود، رشــد ۶.34 درصــدی داشــته اســت

مصطفـی قلـی خسـروی رئیـس اتحادیـه امـلاک چنـدی پیـش گفـت: برخـلاف ایـن آمــار معتقــد اســت کــه بــازار مســکن از اسـفند مـاه سـال گذشـته بـا کاهـش چشـم گیــر قیمــت روبــرو بــوده و ایــن کاهــش قیمــت همچنــان ادامــه خواهــد داشــت. او بــا بیــان اینکــه داده هــا و آمارهــای بانـک مرکـزی در رابطـه بـا قیمـت مسـکن کاملا غلـط و اشـتباه اسـت، گفـت: آمارهایی کــه ایــن دو بخــش در رابطــه بــا قیمــت و نرخ هــای مســکن منتشــر می کننــد بــا نرخهـای کـف بـازار متفـاوت اسـت و همیـن آمــار غلــط، بــازار را آشــفته می کنــد. او ادامــه داد: آمارهــا و تحلیل هــای مــن از کــف بــازار حاکــی از آن اســت کــه نــرخ و قیمـت مسـکن بـه ثبـات رسـیده و در آینـده هـم بـازار بـه سـمت ثبـات و تثبیـت قیمتـی مـی رود. رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــلاک توضیــح داد: برخــی از رســانه های خارجــی و همچنیــن تعــدادی از ســوداگران تــلاش می کننــد کــه بــازار را نــا بــه ســامان جلــوه دهنــد امــا مــن همیــن جــا اعــلام می کنــم کــه بــازار آرام شــده و تــا چنــد مــاه آینــده هــم همیــن آرامــش و ثبــات قیمتــی ادامــه خواهــد داشــت. رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــلاک بــا بیــان اینکــه داده هــای مرکــز آمــار و بانــک مرکـزی دربـاره بـازار مسـکن اشـتباه اسـت و منتــج بــه ارائــه اطلاعات اشــتباه می شــود، اظهـار کـرد: وزیـر راه و شهرسـازی از کاهـش 25 درصــدی قیمــت مســکن طبــق آمــار و دادههــای کــف بــازار خبــر داده اســت امــا شـاهد آن هسـتیم کـه برخـی آمارهـا خبـر از رشــد قیمــت مــی دهنــد. او بــا بیــان اینکــه واقعیــت ایــن اســت کــه ســال گذشــته بــازار مســکن بــه طــور متوســط بــا کاهــش قیمــت 12 درصــدی و در نهایـت 15 درصـدی مواجـه شـد، در حالی کــه عــده ای ایــن کاهــش قیمــت را قبــول نداشــتند و همــواره آن را انــکار می کردنــد، افـزود: چـه کسـانی کاهـش قیمت مسـکن را نمی پذیرفتنـد؟ کسـانی کـه ذی نفـع هسـتند و از کاهــش قیمتهــا ضــرر می کننــد. اســلامی وزیــر راه وشهرســازی هــم بــا رییــس اتحادیــه مشــاوران امـلاک هــم عقیــده بــود و اعــلام کــرد کــه مــن آمــار بانـک مرکـزی را قبـول ندارم و طبـق آماری کــه از کــد رهگیــری اســتعلام کــرده ایــم بــازار مســکن بــه ثبــات رســیده اســت. محمـد اسـلامی وزیـر راه و شهرسـازی بــا بیــان اینکــه مــالک مــا بــرای بررســی وضعیـت بـازار مسـکن آمـار واقعـی اسـت کــه از کــد رهگیــری اخــذ مــی شــود، گفـت: مـا در سـال گذشـته هـم اولیـن آمار قیمتــی مســکن در کشــور منتشــر کــرده ایــم و طبــق برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتـه ایـن آمـار بـه صـورت فصلی منتشـر مـی شـود. او بیـان کـرد: مـا آمـار بانـک مرکـزی و افزایـش 6 درصـدی را قبـول نداریـم چراکه ایـن آمـار مربـوط بـه تنهـا چنـد منطقـه و نقطــه اســت و ارائــه ایــن آمــار در بــازار التهـاب ایجـاد مـی کنـد. اواخــر ســال گذشــته دعــوای بیــن وزارت راه وشهرســازی و بانــک مرکــزی دربــاره ایــن آمارهــا رخ داده و وزارت راه وشهرسـازی بـه بانـک مرکـزی اعلام کـرد کـه ایـن آمارهـای کـه منتشـر مـی شـود تنهـا مربـوط بـه شـهر تهـران و چنـد نقطه کلان کشــور اســت و  نمــی توانــد مبنــای قیمــت در بــازار مســکن محســوب شــود و انتشــار ایــن امارهــا کــه همــواره بــا رشــد مواجــه اســت خــود زمینــه ســاز التهــاب بــازار مســکن مــی شــود.

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید