«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروزیکشنبه 1400/01/29پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

روزنامه افکار - رییس اتحادیه مشاوران املاک : داده های بانک مرکزی و مرکز آمار از افزایش قیمت مسکن اشتباه است


رییس اتحادیه مشــاوران املاک با بیان اینکه عده ای تلاش دارند تا کاهش قیمت مســکن در بازار را انکار کنند، گفت: داده های بانک مرکزی و مرکز آمار از افزایش قیمت ها اشــتباه اســت

رییس اتحادیه مشــاوران املاک با بیان اینکه عده ای تلاش دارند تا کاهش قیمت مســکن در بازار را انکار کنند، گفت: داده های بانک مرکزی و مرکز آمار از افزایش قیمت ها اشــتباه اســت، بارها به این نهادها اعلام کرده ایم اما زورمان به آنها نمی رسد. مصطفی قلی خســروی با بیان اینکه داده های مرکز آمــار و بانک مرکزی درباره بازار مســکن اشــتباه اســت و منتج به ارایه اطلاعات اشتباه می شود، اظهار داشت: خرداد ماه سال گذشته بانک مرکــزی از افزایش قیمــت ۴8 درصدی قیمت مســکن خبر داد در حالــی که در همان زمان، اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد میزان افزایش قیمت چیزی حــدودی 8 تا ۱۳ درصد اســت. وی ادامه داد: واقعیت این است که سال گذشته بازار مســکن به طور متوسط با کاهش قیمت ۱۲ درصــدی و در نهایــت ۱۵درصدی مواجــه شــد، در حالیکه عــده ای این کاهش قیمت را قبول نداشــتند و همــواره آن را انکار می کردند. اما چه کسانی کاهش قیمت مسکن را نمی پذیرفتند؟ کســانی که ذی نفع هستند و از کاهش قیمت ها ضرر می کنند. رییس اتحادیه مشــاوران امــلاک تاکید کرد: تحلیل مشــاوران امــلاک با توجه بــه میزان قراردادهای منعقد شده و تحلیل های کف بازار است و متاســفانه داده هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار از آن برای ارایه اطلاعات بازار مسکن استفاده می کنند، اشتباه است. خســروی ادامه داد: در مقطعی از سال گذشته که مرکز آمار اعلام کرد در بازار مســکن شاهد افزایش قیمــت چند درصدی هســیتم به آنها اطلاع دادیم که اطلاعاتشان اشــتباه است اما زور ما بــه مرکز آمار و بانک مرکزی نمی رســد. بایــد توجه داشــت که ایــن نهادها بــر روی داده های اشتباه، باعث التهاب بازار می شود. وی با بیان اینکه عده ای کاهش قیمت مسکن را انکار می کنند، اظهار داشت: ورود پلیس امنیت برای تنظیم بازار مســکن ضروری است و باید ســتاد تنظیم بازار با حضــور نمایندگان دولت و روســای اتحادیه مشــاوران املاک و مصالح فروشان و ...برای مســکن تشکیل شود و پلیس امنیت باید بازار را رصد کند. رییس اتحادیه مشــاوران املاک افزود: پیش ازاین پلیس اماکن وارد موضوع می شــد و افرادی که با گفته ها و ادعاهایشــان باعث ایحاد تشنج در بازار می شــوند تحت کنترل داشــت اما در مقطعــی دیگر شــاهد حضور پلیــش اماکن و برخوردشان با این افراد نبودیم. خســروی همچنین درباره الزامی شــدن ثبت اطلاعات محل ســکونت افراد در سامانه اسکان و املاک اظهار داشــت: ثبــت اطلاعات محل ســکونت قانون اســت و رعایت قانون هم برای همه الزامیســت. همه افــراد بایــد اطلاعات واحدهای مسکونی خود را ثبت کنند و از ملک سوم به بعد هم شــامل دریافت مالیات خواهد شــد. یعنی هر فردی که ملکی در اختیار داشته باشد و خالی از ســکنه باشــد باید طبق قانون مالیات آن را بپردازد و در واقع این سامانه کمک می کند تــا بانک اطلاعاتی دولــت از خانه های خالی تکمیل شود. وی با تاکید بر اینکه راه های فرار برای عدم درج اطلاعات از املاک در این ســامانه بســیار زیاد است، گفت: هر چند در حال حاضر راه های فرار از قانون مالیات بر خانه های خالی زیاد است اما به مرور دولت راه های فرار را مسدود خواهد کرد که یکی از این راه ها، بررسی قبوض است.

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید