«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروزیکشنبه 1400/01/29پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

روزنامه آفتاب یزد - وضعیت بازارمسکن؛ازافت۱۵درصدی قیمتها تا رکود


گرانی مسکن به سودمشاوران املاک نیست

وضعیت بازارمسکن؛ازافت۱۵درصدی قیمتهاتارکود

رئيــس اتحاديه مشــاوران املاك با بيان اينكه قيمت مســكن 15 درصد كاهش يافته اســت،گفت: شــمار معاملات مسكن در آذرماه در تهــران 75 درصــد و در كل كشــور 33 درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته كاهش يافته است. به گزارش ايرنا، مصطفى قلى خسروى درباره وضعيت معاملات مسكن پايتخت در آذرماه، اظهاركرد: طى حدود يك ماه ونيم اخير بازارمسكن دروضعيت انتظار قرار گرفته و قيمتهــا 10 تا 15 درصد كاهش يافته است. رئيس اتحاديه مشاوران املاك ادامه داد:در 22 روز ابتداى آذر99 تعداد 2095 قرارداد خريد و فروش ملك در تهران به امضا رسيده كه كاهش 58 درصدى نسبت به ماه قبل و افت 75 درصدى نســبت به ماه مشابه سال قبل را نشان مى دهد. وى افزود: دركل كشــور نيزدر 22 روز ابتداى آذرماه 99تعداد 23 هزارو 474 مبايعه نامه (قرارداد خريد وفروش ملك) منعقد شــده كه به ترتيب ازكاهش 47 درصدىو 33 درصدى نسبت به ماه قبل وماه مشابه سال قبل حكايت دارد.

گرانی مسکن به سودمشاوران املاک نیست

خســروى در واكنش به برخــى صحبتها كه مشاوران املاك را عامل گرانى مسكن مى دانند، تاكيد كرد: اين مســئله به هيــچ عنوان صحت ندارد؛ زيرا گران شدن مسكن به سود ما نيست. اگــربراى يك خانه كه يك ميلياردتومان ارزش دارد، يك ميليــاردو 100 ميليون تومان قيمت بگذارند ســخت فروخته مىشــود اما اگر 900 ميليون تومان قيمت گذاشــته شود راحتتر به فروش مى رود و مشــاور امــلاك زودتر به حق كميسيون مى رسد.

افت قیمت مسکن باحذف آمارمناطق

رئيس اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به صحبت محمود محمودزاده معاون وزيــرراه و شهرســازى كه اعلام كرد در صورت حذف آمار مناطق 1 و 3 متوسط قيمت مســكن بــه حدود 20 ميليون تومان مى رسد، گفــت: اين صحبت درســتى اســت. ملكهاى لاكچرى و بزرگ در منطقه يك (شميران) وجود دارد و قيمتها بالاســت. منطقه 3 كه محدوده پاسداران محسوبمىشودهم ازگذشته تا امروز محدوده گران قيمتى بوده اســت. منطقه 6 نيز عمدتا ادارى و گران اســت. اگر اين مناطق را از ميانگين قيمت شهرتهران بيرون بياوريم متوسط نرخ تهران از 27 ميليون و 800 هزار تومان اعلام شده از ســوى وزارت راه و شهرســازى به طور محسوسى پايين مى آيد.خسروى اظهار كرد: ما نمى گوييم آمــار دروغ بدهند بلكه مى گوييم بر اســاس واقعيت مناطق نرخها را اعلام كنند. اگر آمار بر اين اساس باشــد به آرامش بازار مسكن منجرمى شــود. بايد همه كمــك كنيم تامردم خانه دار شوند. اينكه معاملات به طور محسوسى كاهش يافته به اين دليل اســت كه توان خريد پايين آمده و مــا مى خواهيم كه قيمت كاهش پيدا كند. وى با اشاره به نوسانات قيمت مصالح ســاختمانى نيزگفت: بيش از 85 درصد مصالح ساختمانى توليد داخلى است كه نوسانات آن بر بخش ساخت و سازوبازارمسكن تاثيرمى گذارد. اين كه ديگر دســت بنگاههاى املاك نيســت. پــس چطور ما را مقصرگرانــى جلوه مى دهند. وى در خصــوص تخلفــات برخــى بنگاههاى املاكى گفــت: مــن در تهران نديدم مشــاور املاكى زيرميزى بگيرد. اگر ببينم بدون اغماض برخورد مى كنم، همچنان كه با يكى از بستگانم برخورد و مغــازهاش را پلمپ كــردم كه رابطه مان قطع شــد. شهرهاى اطراف تهران مربوط به من نيســت. چراهمه بدى هــا را فقط به تهران نسبت مى دهند؟

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید