«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروزیکشنبه 1400/01/29پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

روزنامه ایران - معاملات نصف شد


همزمان با کاهش تدریجی قیمت مســکن در آبان، تعداد معاملات و خرید و فروش هم نسبت به مهرماه نصف شــده اســت

همزمان با کاهش تدریجی قیمت مســکن در آبان، تعداد معاملات و خرید و فروش هم نسبت به مهرماه نصف شــده اســت. بر اســاس آمار بانک مرکزی تقریبا تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آبان ماه به 5.4 هزار واحد مســکونی رســیده که نسبت بــه مــاه قبــل 8.48درصــد کاهش و در مقایســه بــا ماه مشــابه سال گذشته 9.9 درصد افزایش داشته است. در 8 ماه گذشــته اما تعداد کل معاملات نســبت به مدت مشــابه ســال قبل افزایشی اســت. در هشــت ماهه اول امســال حدود 68 هزار واحد مسکونی معامله شده که در مقایســه با مدت مشــابه در ســال قبــل 7.7۰ درصد افزایــش دارد. رئیــس اتحادیه مشــاوران امــلاک رفتار معامله گــران را در کاهــش تعداد خریــد و فروش مؤثردانست. او به این موضوع اشاره کرد که در ایران افزایش قیمــت موجب رکود می شــود اما در عیــن حال کاهش قیمــت نیز ابتدا رکــود را در بازار ایجــاد می کند چون به علــت افزایش بی رویه قیمت با کاهش اندک آن مردم همچنان توان مالی خرید ندارند و منتظر کاهش بیشتر قیمت یا حداقل گذشت زمان هستند تا توان مالی آنها تا حدودی به تورم مسکن برسد. خسروی گفت: نباید هیچ وقت به مردم بگوییم الان زمان خرید مســکن است یا خیر، چون آنها خودشان برتحولات بازارکاملاً آگاه هســتند. به گفته رئیس اتحادیه مشــاوران املاک اگر بازگشــت امریکا بــه برجام مطرح شود قیمت مســکن بیشتر نزولی        می شــود و خریداران واقعی منتظر این اتفاق در صحنه سیاسی هستند. معاملات هم نشــان می هد متقاضیــان خانه هایی بــا قیمت کمتر بیشــتر از خانه هــای دیگر اســت. توزیع فراوانــی تعــداد واحدهــای مســکونی معاملــه شــده برحســب قیمت یــک مترمربــع آپارتمــان در آبان ماه نیــز حاکی از آن اســت که واحدهای مســکونی در دامنه قیمتــی 14 تا 16 میلیون تومان بــه ازای هر مترمربع بنا به سهم 6.8 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شــهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی 16 تــا 18 میلیون و 12 تا 14 میلیون بــا 3.7 و 9.6 درصد ســهم در رتبه بعدی قرار دارد. از سوی دیگر در آبان ماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شــده بر اســاس ارزش هر واحد نشــان دهنده آن اســت کــه واحدهای مســکونی بــا ارزش 6۰۰ تــا 85۰ میلیون تومان با اختصاص ســهم 5.13 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشتند.

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید