«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروزیکشنبه 1399/11/05پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

روزنامه عصرتوسعه - قیمت مسکن کاهش چمشگیری خواهد داشت


رئیس اتحادیه مشاوران املاک: قیمت مسکن کاهش چمشگیری خواهد داشت

مصطفــی قلــی خســروی رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــلاک کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر کاهــش قیمــت ارز، ســکه و طــلا ادامــه دار باشــد، ایــن مســئله بــر روی بــازار مســکن تاثیرگــذار اســت، گفــت: بــه طــور قطــع در چنیــن وضعیتــی قیمــت مســکن نیــز کاهــش چشــمگیری را تجربــه خواهــد کــرد، در حــال حاضــر بازار هــای ســرمایه ای تحــت تاثیــر جــو انتخـاب جـو بایـدن، رونـد کاهنـده ای بـه خـود گرفتـه انـد، در صورتـی کـه ایـن رونـد ادامـه دار باشــد و بعــد از آن نیــز ثبــات بــر ایــن بازار هــا حکمفرمـا باشـد، قـدر مسـلم قیمـت مسـکن بـا افــت قابــل توجــه ای روبــرو خواهــد شــد. بـه گـزارش فـرارو، معامـلات مسـکن مطابـق پیش بینی هــا بــه افــت شــدید قیمــت در بازار هــای مــوازی واکنــش نشــان داد. نتایــج تحقیقــات میدانــی، از ســه تغییــر معنــادار در رفتـار فروشـنده های آپارتمـان حکایـت دارد. در اقدامــی کم ســابقه، عوامــل عرضــه فایل هــای ملکــی در بــازار بــه اســتفاده از واژه هــای »قیمت هــا شکســت«، »فــروش فــوری« و عناوینـی کـه در واقعیـت، بیانگـر عجلـه بـرای فــروش اســت، روآورده انــد. حجــم فایل هــا در برخــی اســتارت آپ های ملکــی نیــز افزایــش یافتــه و پیش قیمــت- قیمــت پیشــنهادی فروشــنده ها در فایل هــا-در مناطقـی از شـهر بیـن ۱۵ تـا بیـش از ٢۵ درصد نسـبت بـه هفتـه گذشـته ریـزش کـرده اسـت. برخـی از فایل هـا مربـوط بـه واحد هایـی اسـت کــه از چنــد روز قبــل بــرای فــروش عرضــه شــده اند؛ امــا اکنــون ســطح پیش قیمــت و توقــع مالــکان ایــن واحد هــا کمتــر اســت. فرونشســت پیش قیمــت در بــازار مســکن چنــد روز بعــد از عقبگــرد نــرخ ارز و قیمــت ســکه اتفـاق افتـاده اسـت کـه نشـان می دهـد تغییـر جهــت متغیر هــای بیرونــی موثــر بــر رفتار هــا در بــازار ملــک ســبب واکنــش متغیر هــای درونــی ایــن بــازار شــده اســت. ایـن در حالـی اسـت کـه بررسـی آمـار رسـمی معامــات مســکن در شــهر تهــران حاکــی از آن اســت کــه طــی یــک تــا یــک ســال ونیــم گذشــته بــازار همــواره در یــک شــرایط غیرعـادی بـه سـر می بـرد کـه دو دلیـل عمـده داشــت: نخســت اینکــه رکــود معاماتــی در اوج جهــش ادامــه دار شــد و دوم اینکــه غالــب تقاضـای بـازار، از جنـس تقاضـای غیرمصرفـی بــود. شــرایط غیرعــادی بــازار مســکن ناشــی از انتظــارت تورمــی غالــب در ایــن بــازار )حــس گران تــر شــدن کالاها( بــود کــه البتــه در نیمــه اول امســال بخــش قابــل توجهــی از ایــن انتظــارات تورمــی ناشــی از شــوک ها و نوسـانات بـورس و ارز بـود. ایـن شـرایط رکودی در کنـار رشـد چشـمگیر ماهانـه قیمـت مسـکن کــه طبیعــی بــه نظــر نمی رســید، مهم تریــن عوامـل »تاثیرپذیـری زودهنـگام« بـازار مسـکن از تحــولات اخیــر بازار هــای اقتصــادی بودنــد. مصطفــی قلــی خســروی رئیــس اتحادیــه مشـاوران امـلاک کشـور در گفتگـو بـا فـرارو بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر کاهـش قیمـت ارز، سـکه و طــلا ادامــه دار باشــد، ایــن مســئله بــر روی بـازار مسـکن تاثیرگـذار اسـت، گفـت: بـه طـور قطــع در چنیــن وضعیتــی قیمــت مســکن نیــز کاهـش چشـمگیری را تجربـه خواهـد کـرد، در حـال حاضـر بازار هـای سـرمایه ای تحـت تاثیـر جـو انتخـاب جـو بایـدن، رونـد کاهنـده ای بـه خــود گرفتــه انــد، در صورتــی کــه ایــن رونــد ادامـه دار باشـد و بعـد از آن نیـز ثبـات بـر ایـن بازار هــا حکمفرمــا باشــد، قــدر مســلم قیمــت مسـکن بـا افـت قابـل توجـه ای روبـرو خواهـد شـد. وی افـزود: طـی چنـد مـاه گذشـته تحـت تاثیـر افزایـش تـورم، قیمـت مسـکن نیـز بـا افزایـش بسـیار زیـادی روبـرو شـد، هـر چنـد کـه ایـن افزایش هـا از نظـر مـا قابـل قبـول نیسـت، امـا بــه دلیــل اینکــه تمــام بازار هــا بــا التهــاب و افزایــش مواجــه شــدند، بــازار مســکن نیــز بــه ایـن وضـع درآمـد، امـا حـال کـه در مـورد دلار ایــن انتظــار وجــود دارد کــه بــا کاهــش نــرخ روبـرو شـود، می تـوان متصـور بـود کـه مسـکن نیـز در آینـده ای نزدیـک بـا کاهش قابـل قبولی همــراه شــود، در ایــن زمینــه زمانیکــه نــرخ ارز بــالا مــی رود، بلافاصله ملــک نیــز گــران می شــود، امــا زمانیکــه قیمــت دلار پاییــن می آیــد، قــدری زمــان می بــرد، کــه مــردم قبــول کننــد کــه ارز کاهــش قیمــت داشــته و در ایــن نرخ هــا مانــدگار اســت. خسـروی بـا اشـاره بـه اینکـه کاهـش قیمـت مســکن، عرضه هــا را زیــاد خواهــد کــرد، بیــان داشــت: طــی ایــن مــدت بیــش از ۳۰۰ هــزار واحــد مــورد احتــکار قــرار گرفــت کــه ایــن مســئله خــود بــر کمبــود عرضــه و افزایــش قیمت هــا تاثیــر گذاشــت، امــا توصیــه بنــده بــه مالــکان ایــن واحد هــا ایــن اســت کــه هرچــه زودتــر ملــک خــود را وارد چرخــه عرضــه کننــد، زیــرا کــه بــه زودی کاهــش قیمــت مســکن شــیب قابــل قبولــی خواهــد گرفـت و آن هـا از ایـن قضیـه متضـرر خواهنـد شد. رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــلاک کشــور بــا کاهـش قیمـت مسـکن قـدرت خریـد متقاضیان خریــد نیــز افزایــش پیــدا می کنــد، اظهــار داشـت: در چنیـن شـرایطی بـازار نیـز می توانـد از رکـود خـارج شـده و بـه سـوی رونـق حرکـت کنـد، امـا ایـن مسـئله زمـان بـر خواهد، ایـن در حالـی اسـت کـه بـا کاهـش قیمـت دالر قیمـت مصالــح ســاختمانی نیــز کاهــش می یابــد، بــا توجـه بـه سـهم ۳۵ درصـدی مصالـح در قیمـت مســکن، ایــن عامــل نیــز می توانــد در کاهــش بیشـر قیمـت مسـکن تاثیرگـذار باشـد و شـیب نــزول قیمت هــا را بیشــتر کنــد.

 

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید