«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروزیکشنبه 1399/11/05پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

روزنامه اقتصادمردم - کاهش قیمت مسکن زمانبر است


مصطفــی قلی خســروی رئیــس اتحادیه مشــاوران املاک کشور با اشاره به اینکه اگر کاهش قیمت ارز، سکه و طلا ادامه دار باشد، این مســئله بر روی بازار مســکن تاثیرگذار اســت

مصطفــی قلی خســروی رئیــس اتحادیه مشــاوران املاک کشور با اشاره به اینکه اگر کاهش قیمت ارز، سکه و طلا ادامه دار باشد، این مســئله بر روی بازار مســکن تاثیرگذار اســت، گفت: به طور قطع در چنین وضعیتی قیمت مســکن نیــز کاهش چشــمگیری را تجربه خواهد کــرد، در حال حاضر بازارهای ســرمایه ای تحت تاثیر جو انتخاب جو بایدن، روند کاهنده ای به خود گرفته اند، در صورتی کــه این روند ادامه دار باشــد و بعد از آن نیز ثبات بر این بازار ها حکمفرما باشد، قدر مسلم قیمت مســکن با افت قابل توجــه ای روبرو خواهد شد. به گزارش فرارو، معاملات مســکن مطابق پیش بینی هــا بــه افــت شــدید قیمت در بازار های مــوازی واکنش نشــان داد. نتایج تحقیقات میدانی، از ســه تغییــر معنادار در رفتار فروشــنده های آپارتمــان حکایت دارد. در اقدامی کم سابقه، عوامل عرضه فایل های ملکی در بازار به استفاده از واژه های »قیمت ها شکست«، »فروش فوری« و عناوینی که در واقعیــت، بیانگر عجله برای فروش اســت، روآورده اند. حجــم فایل هــا در برخی اســتارت آپ های ملکی نیز افزایش یافته و پیش قیمت-قیمت پیشنهادی فروشنده ها در فایل ها-در مناطقی از شــهر بین ۱۵ تا بیش از ۲۵ درصد نسبت به هفته گذشــته ریزش کرده است. برخی از فایل ها مربوط به واحد هایی اســت که از چند روز قبل بــرای فروش عرضه شــده اند؛ اما اکنون ســطح پیش قیمت و توقع مالکان این واحد ها کمتر اســت. فرونشست پیش قیمت در بازار مســکن چند روز بعد از عقبگرد نرخ ارز و قیمت سکه اتفاق افتاده است که نشان می دهد تغییر جهت متغیر های بیرونی موثر بر رفتار ها در بازار ملک سبب واکنش متغیر های درونی این بازار شده است. این در حالی اســت که بررســی آمار رسمی معاملات مســکن در شهر تهران حاکی از آن اســت که طی یک تا یک سال و نیم گذشته بازار همواره در یک شــرایط غیرعادی به سر می برد که دو دلیل عمده داشــت: نخســت اینکه رکــود معاملاتی در اوج جهش ادامه دار شد و دوم اینکه غالب تقاضای بازار، از جنس تقاضای غیرمصرفی بود. شــرایط غیرعادی بازار مســکن ناشــی ازانتظارت تورمــی غالب در ایــن بازار (حس گران تر شدن کالاها) بود که البته در نیمه اول امســال بخش قابل توجهی از این انتظارات تورمی ناشــی از شــوک ها و نوسانات بورس و ارز بود. این شــرایط رکودی در کنار رشــد چشــمگیر ماهانه قیمت مسکن که طبیعی به نظر نمی رسید، مهم ترین عوامل »تاثیرپذیری زودهنگام« بــازار مســکن از تحوالت اخیر بازار های اقتصادی بودند. مصطفــی قلی خســروی رئیــس اتحادیه مشاوران املاک کشــور در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه اگر کاهش قیمت ارز، سکه و طلا  ادامه دار باشــد، این مســئله بر روی بازار مســکن تاثیرگذار اســت، گفت: به طور قطــع در چنین وضعیتی قیمت مســکن نیز کاهش چشــمگیری را تجربه خواهد کرد، در حال حاضر بازار های ســرمایه ای تحت تاثیر جو انتخاب جــو بایدن، رونــد کاهنده ای به خود گرفته اند، در صورتی که این روند ادامه دار باشــد و بعد از آن نیز ثبات بر این بازار ها حکمفرما باشد، قدر مســلم قیمت مسکن با افت قابل توجه ای روبرو خواهد شد. وی افزود: طی چند ماه گذشــته تحت تاثیر افزایــش تورم، قیمت مســکن نیز با افزایش بســیار زیادی روبرو شــد، هر چنــد که این افزایش ها از نظر ما قابل قبول نیســت، اما به دلیل اینکه تمام بازار هــا با التهاب و افزایش مواجه شــدند، بازار مســکن نیز به این وضع درآمد، اما حال که در مــورد دالر این انتظار وجــود دارد کــه با کاهش نرخ روبرو شــود، می توان متصور بود که مسکن نیز در آینده ای نزدیــک با کاهش قابل قبولی همراه شــود، در ایــن زمینه زمانیکه نــرخ ارز بالا می رود، بلافاصله ملک نیز گران می شود، اما زمانیکه قیمت دلار پایین می آید، قدری زمان می برد، که مــردم قبول کنند کــه ارز کاهش قیمت داشته و در این نرخ ها ماندگار است. خســروی با اشــاره به اینکه کاهش قیمت مســکن، عرضه ها را زیاد خواهــد کرد، بیان داشــت: طی این مدت بیــش از ۳۰۰ هزار واحد مورد احتکار قرار گرفت که این مســئله خود بر کمبود عرضه و افزایش قیمت ها تاثیر گذاشت، اما توصیه بنده به مالکان این واحد ها این اســت که هرچه زودتر ملک خود را وارد چرخــه عرضه کنند، زیرا که به زودی کاهش قیمت مسکن شیب قابل قبولی خواهد گرفت و آن ها از این قضیه متضرر خواهند شد. رئیس اتحادیه مشــاوران املاک کشــور با کاهش قیمت مسکن قدرت خرید متقاضیان خرید نیز افزایش پیدا می کند، اظهار داشــت: در چنین شــرایطی بازار نیز می تواند از رکود خارج شــده و به ســوی رونق حرکت کند، اما این مســئله زمان بر خواهد، این در حالی اســت که با کاهش قیمت دلار قیمت مصالح ســاختمانی نیز کاهش می یابــد، با توجه به ســهم ۳۵ درصدی مصالح در قیمت مسکن، این عامل نیز می تواند در کاهش بیشر قیمت مسکن تاثیرگذار باشد و شیب نزول قیمت ها را بیشتر کند.

 

 

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید