«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروزیکشنبه 1399/11/05پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

روزنامه آرمان ملی - کاهش نرخ دلار و تاثیر آن بر بازار مسکن


وزیر راه و شهرســازی، با اشــاره بــه کاهش چشــمگیر قیمت ارز در بازار و تاثیر آن بر قیمت مســکن، گفت: ریزش نــرخ ارز و طــلا به طور طبیعی، کالا و خدمات و از جمله مسکن را متاثر می کند.

وزیر راه و شهرســازی، با اشــاره بــه کاهش چشــمگیر قیمت ارز در بازار و تاثیر آن بر قیمت مســکن، گفت: ریزش نــرخ ارز و طــلا به طور طبیعی، کالا و خدمات و از جمله مسکن را متاثر می کند. اگرچه قیمت ها با رشد ارز و طلا افزایش می یابد، امــا هنگامی که با کاهــش قیمت ارز در بازار مواجه هســتیم، بازگشت قیمت ها به راحتی ممکن نیســت. محمد اســلامی افزود: »اکنون و با وجود کاهش چشــمگیر قیمت ارز، بازار در برگشت قیمت ها از خود سرسختی نشان می دهد و چسبندگی دارند که باید برای حل این مشکل، مداخله شود.« او کاهش قیمت مسکن را در شرایط فعلی، انتظاری به جا، مورد تایید و کاملا درســت اعلام کرد و گفت: »تداوم کاهش قیمت ارز قیمت مســکن را کاهش خواهد داد.« رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، هم با بیان اینکه قیمت مســکن تا چند وقت آینده شاهد کاهش چشمگیری خواهد بود، گفت: »به احتکارکنندگان مسکن توصیه می شــود که با وجود روند کاهشی قیمت مسکن هر چه زودتر برای جلوگیری از زیان، واحدهای خود را به بازار عرضه کنند.

 مصطفی قلی خسروی، با بیان اینکه هم اکنون قیمت ارز، سکه و طلا روند کاهشــی به خود گرفته است و بنابراین قیمت مســکن هم متاثر از این بازار روند کاهشی خواهد داشت به باشــگاه خبرنگاران، افزود: »در صورتی که این روند کاهشــی قیمت در بازارهای موازی ادامه داشته باشــد قیمت مسکن و مصالح ساختمانی هم روند نزولی به خود می گیرند. به گفته او، بررسی ها نشان می دهد که کاهش قیمت مسکن آغاز شده اســت؛ به طور ی که این بازار در آینده نزدیک از رکود خارج شــده و در آینده وارد رونق می شود. او با اشاره به اینکه در چند وقت اخیر بازارهای موازی مسکن با نوسان چشمگیر قیمتی روبه رو شــده بودند، اظهار کرد: »این موضوع در بخش مسکن تاثیرگذار بوده است و افزایش قیمت در بازارهای موازی زمینه ساز رکود و افزایش قیمت مسکن شده بود. با ایجاد ثبات قیمتی و همچنین کاهش قیمــت در بازارهای مــوازی از جمله ارز، طلا و ســکه، بخش مســکن هم با کاهش قیمت روبه رو می شــود و در صورتی که این بازار به ثبات برسد، در آینده کاهش قیمت مسکن باعث افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی می شــود.« رئیس اتحادیه مشــاوران املاک تاکید کرد: »بســیاری از احتکارکنندگان مســکن بیــش از 300 واحد مسکونی احتکار کرده بودند که این خود زمینه ساز افزایش قیمت مسکن شده بود اما با کاهش قیمت ارز بخش مسکن نیز متاثر شــده است و بنابراین پیشنهاد می شود که این گروه از احتکارکنندگان، واحدهای خود را هرچه سریع تر عرضه کنند

 

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید