«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروزیکشنبه 1399/11/05پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

روزنامه عصرتوسعه - رئیس اتحادیه مشاوران املاک تشریح کرد اثرگذاری غیرمستقیم انتخابات آمریکا بر بخش مسکن


خسـروی بـا تاکیـد بـر اینکـه مـدت زیـادی اسـت کـه قیمت مسـکن تحــت تاثیــر نــرخ دلار قــرار دارد، اظهــار داشــت: طــی ایــن چنــد مـاه گذشـته مسـکن بـه طـور فزاینـده ای بـا رشـد همـراه شـد

خسـروی بـا تاکیـد بـر اینکـه مـدت زیـادی اسـت کـه قیمت مسـکن تحــت تاثیــر نــرخ دلار قــرار دارد، اظهــار داشــت: طــی ایــن چنــد مـاه گذشـته مسـکن بـه طـور فزاینـده ای بـا رشـد همـراه شـد، بـه طوریکـه امـروز حبـاب قیمـت ملـک و خانـه بسـیار زیـاد اسـت، در ایـن راسـتا اگـر شـرایطی فراهـم شـود کـه دلار بـا کاهـش قیمـت و ثبــات همــراه شــود، آن زمــان اســت کــه می توانــد امیــدوار بــود کـه حبـاب بخـش مسـکن تخلیـه شـود، امـا ایـن مسـئله زمـان بـر خواهـد بـود و نبایـد انتظـار داشـت کـه در کوتـاه مـدت اتفـاق خاصـی روی دهــد. بــه گــزارش فــرارو، براســاس گــزارش بانــک مرکــزی دربــاره وضعیــت بــازار مســکن در تهــران طــی مهرمــاه، متوســط قیمــت فــروش یــک متــر مربــع زیربنــای واحد هــای مســکونی شــهر تهــران در مــاه گذشــته )مهرمــاه( بــه ترتیــب بــا ۱۰ و ۱.۱۱۰ درصـد افزایـش نسـبت بـه مـاه قبـل و مـاه مشـابه سـال قبـل بـه ۲۶ میلیـون و ۷۲۰ هـزار تومـان رسـید.با توجـه بـه ایـن افزایـش قیمتـی کـه مسـکن تجربـه کـرده اسـت، بـر اسـاس نظـر کارشناسـان اگر جو بایـدن بـه عنـوان رئیـس جمهـور آمریـکا انتخـاب شـود و بـه تبـع آن نیـز دلار بـا کاهـش نـرخ همـراه بـود و ایـن قضیـه ادامـه داد باشـد، قیمــت مســکن نیــز می توانــد بــا کاهــش روبــرو شــود.

تاثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر روی بازار مسکن

مصطفــی قلــی خســروی رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــلاک کشــور در گفتگـو بـا فـرارو بـا اشـاره بـه تاثیـر انتخابـات ریاسـت جمهـوریآمریـکا بـر روی بـازار مسـکن، گفـت: ایـن اثرگـذاری غیـر مسـتقیم اسـت، بدیـن نحـو کـه اگـر جـو بایـدن بـه ریاسـت جمهـوری آمریـکا دســت پیــدا کنــد، آن زمــان اســت کــه پیــش بینــی می شــود کــه قیمـت دلار نیـز بـا کاهـش چشـمگیری روبـرو شـود، کـه اگـر ایـن مسـئله در عمـل نیـز رخ دهـد و بـرای مـدت طولانی قیمـت ارز بـه ثبــات برســد، در قیمت هــای پاییــن، آن زمــان اســت کــه ایــن امــر در بــازار مســکن نیــز تاثیرگــذار خواهــد بــود و قیمت هــا می توانــد بــا کاهــش معنــاداری همــراه شــود.وی افــزود: امــا اگــر ترامــپ انتخـاب شـود، احتمـال افزایـش نـرخ دلار بـه دلیـل وجـود انتظـارات تورمـی وجـود دارد، بنابرایـن ایـن موضـوع نیـز باعـث افزایـش قیمـت مسـکن می شـود، زیـرا زمانـی کـه دلار بـالا مـی رود، ایـن مسـئله بـه فوریـت در بـازار ملـک اثرگـذار اسـت و تاثیـر خـود را می گـذارد، امـا در موقعــی کــه دلار کاهشــی می شــود، تــا ایــن موضــوع در بــازار مســکن اثــر بگــذارد، قــدری طــول می کشــد، چــرا کــه مــردم بایــد بــاور کننــد کــه در واقعیــت نیــز ارز و مســکن بــا کاهــش همــراه خواهـد شد.خسـروی بـا تاکیــد بـر اینکـه مـدت زیـادی اسـت کـه قیمــت مســکن تحــت تاثیــر نــرخ دلار قــرار دارد، اظهــار داشــت: طـی ایـن چنـد مـاه گذشـته مسـکن بـه طـور فزاینـده ای بـا رشـد همـراه شـد، بـه طوریکـه امـروز حبـاب قیمـت ملـک و خانـه بسـیار زیـاد اسـت، در ایـن راسـتا اگـر شـرایطی فراهـم شـود کـه دلار بـا کاهـش قیمـت و ثبـات همـراه شـود، آن زمـان اسـت کـه می توانـد امیـدوار بـود کـه حبـاب بخـش مسـکن تخلیـه شـود، امـا این مسـئله زمــان بــر خواهــد بــود و نبایــد انتظــار داشــت کــه در کوتــاه مــدت اتفـاق خاصـی روی دهد.رئیـس اتحادیـه مشـاوران امـلاک بـا اشـاره بــه اینکــه افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی نیــز ایــن روز هــا بــر روی بـازار مسـکن تاثیـر بسـزایی گذاشـته اسـت، بیـان داشـت: بـه صـورت کلـی می تـوان گفـت، مصالـح سـاختمانی تاثیـر ۳۵ درصـدی بـر روی قیمـت مسـکن دارنـد و در شـرایطی کـه ایـن مصالـح روز بـه روز بـا افزایـش روبـرو می شـوند، طبیعتـا قیمت هـا در بـازار مسـکن بــا رشــد همــراه می شــود، بــه طــور مثــال طــی ایــن مــدت ماســه بــا افزایــش ۱۰۰ درصــدی قیمــت روبــرو شــده اســت، اگــر دولــت بتوانـد نظـارت موثـری در ایـن رابطـه بـه عمـل بیـاورد، تـا مصالـح سـاختمانی افزایـش قیمـت نداشـته باشـند، قیمت هـا در بـازار مسـکن نیــز از ایــن موضــوع متاثــر نمی شــوند. رکود بازار مسکن وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر بـازار مسـکن در رکـود نسـبی بـه سـر می بـرد، یـادآور شـد: الان معاملات بـا سـختی انجـام می شـود، امــا اینکــه معامـلات بــه صــورت کامــل بــه حالــت راکــد در بیایــد، ایــن طــور نیســت، امــا از حجــم داد وســتد ها کــم شــده، ایــن در حالیسـت کـه بـا توجـه بـه فصلـی کـه در آن قـرار داریـم، بـه صـورت ســنتی از میــزان جابــه جایی هــا کــم شــده و ایــن رکــودی کــه در بـازار مسـکن بـه وجـود آمـده، بخشـی از آن نیـز بـه همیـن علـت کـه فصـل جابـه جایی هـا بـه اتمـام رسـیده اسـت. خسـروی بـا اشـاره بـه اینکـه مـا بـه عنـوان صنـف از انتقـال اتحادیـه مشــاوران امــلاک بــه وزارت راه و شهرســازی اســتقبال می کنیــم، خاطرنشــان ســاخت: ایــن کار بعــد از دهه هــا می توانــد روی دهــد، از سـویی ایـن اقـدام باعـث خواهـد شـد کـه اتحادیـه مـا بـه کانـون تبدیــل شــود کــه ایــن مســئله مزایــای زیــادی بــرای اعضــا دارد و باعــث بهبــود عملکــرد آن هــا نیــز خواهــد شــد، از ســوی دیگــر از ایــن طریــق نیــز می تــوان بــه کنتــرل بهتــر بــازار مســکن اقــدام کرد.رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــلاک بــا اشــاره بــه اینکــه حــق کمیسـیون های امـلاک ۵۰ درصـد کاهـش پیـدا کـرده اسـت، گفـت: در حــال حاضــر مــا نســبت بــه ایــن قضیــه معتــرض هســتیم، در حالیکـه طـی ایـن روز هـا نـرخ خدمـات در صنـوف مختلـف افزایـش پیــدا کــرده، حــق کمیســیون های مــا کــم شــده، اســتدلال دولــت ایــن اســت کــه اگــر حــق کمیســیون ها کاهــش پیــدا کنــد، قیمــت مسـکن نیـز دیگـر افزایـش پیـدا نخواهـد کـرد، ایـن در حالیسـت کـه مـا دلایل خـود را در ایـن رابطـه کـه افزایـش قیمـت مسـکن ربطـی بـه حـق کمیسـیون ها نـدارد، ارائـه کـرده ایـم، امـا متاسـفانه حـرف مـا مـورد قبـول واقـع نشـد .

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید