«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروز چهارشنبه 1399/11/01پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

روزنامه افکار - رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران: سقوط قیمت مسکن با تداوم کاهش قیمت دلار


رییس اتحادیه مشــاوران املاک اســتان تهران گفت: در صورتــی که کاهــش ارزش دلار در بازار ادامه دار باشد، قیمت خانه سقوط می کند

رییس اتحادیه مشــاوران املاک اســتان تهران گفت: در صورتــی که کاهــش ارزش دلار در بازار ادامه دار باشد، قیمت خانه سقوط می کند. »مصطفی قلی خسروی« گفت: مدت های زیادی است که ارزش ملک در کشــور به وضعیت قیمت دلار وابسته شــده اســت و به همین دلیل اکنون قیمت ملک در کشور با حباب بسیار زیادی همراه است. وی گفت: به محــض افزایش قیمــت دالر قیمت آپارتمان نیز افزایش می یابد اما کاهش قیمت دلار بلافاصله منجر به کاهش قیمت مسکن نمی شود، چرا که انتظار بازگشت قیمت دلار به مدار صعودی منجر به مقاومت بــازار در کاهش قیمت ها خواهد شد. وی ادامه داد: با این حال رصد مــا از وضعیت بازار مســکن حاکی از این اســت که در صورت تدوام کاهش قیمت دلار و مانــدگاری دلار روی قیمت متعادل حتما با ســقوط قیمت ها در بازارمســکن همراه هستیم. به گفتــه مصطفی قلی خســروی تدبیر دولــت در کاهش قیمت دلار می تواند قیمت مســکن را تحت تاثیر قرار داده و از ادامه رشــد قیمت ها در بازار مسکن جلوگیری به عمل آورد. رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران ادامه داد: ۳۵ درصد قیمت ملک به مصالح استفاده شده در آن مربوط می شود و در صورتی که دولت بر روی قیمت مصالح ســاختمانی نظارت داشــته باشد می توانیم باز هم به کاهش قیمت مسکن برسیم. وی با بیان اینکــه ۸۰ درصد مصالح ســاختمانی تولید داخل اســت، ادامه داد: بــرای مثال قیمت ماســه چرا باید صد درصد گران شود؟ چرا نظارت در بازار مصالح ضعیف اســت؟ بخشی به دلیل جو روانی و بخشی به دلیل کاهش نظارت ها است. مصطفی قلی خســروی تاثیر سیاســت خارجی بر قیمت مسکن را نسبی اعالم کرد و با اشــاره به انتخابات ریاســت جمهــوری آمریــکا گفــت: پیــروزی دموکرات هــا یــا جمهوریخواهان هیــچ کدام بر کاهش یا افزایش قیمت مسکن تاثیرگداز نیست، مســئله اصلی کنترل و ثبات قیمت دلار است که اکنون با سیاســت های جدید بانک مرکزی انتظار کاهش قیمت دالر افزایش یافته است. وی ادامه داد: صاحبخانه ها به بهانه مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از عرضه ملک خود خــودداری نکنند، تجربه مــا به عنوان اتحادیه املاک تهران این اســت که قیمت مسکن در بازار رو به کاهش است و رشد قیمت ها در شش ماهه نخست سال در پایان سال تکرار نخواهد شد. به گزارش ایرنا، بر اساس اعالم مرکز آمار، شاخص قیمت اجاره بها را بــه عنوان یکــی از بخش های مهم در برآورد شــاخص قیمت مصرف کننده، در تابستان ۹۹ شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شــهری، به عدد ۸.۱۹۵ واحد رسید که نسبت به فصل قبل ۸.۱۱ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشــترین نرخ تورم فصلی مربوط به اســتان همدان با 2.۱۶ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیســتان و بلوچستان با ۱.۳ درصد افزایش بود. نرخ تورم اجاره بها در تابســتان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹.2۸ درصد است.

 

 

 

 

 

 

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید