«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروز دوشنبه 1399/10/29پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

آسیا-دولت مانع سرازیر شدن نقدینگی از سهام به بازار مسکن شود


رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــلاک بــا بیــان اینکــه سـهامداران بایـد نـگاه بلندمـدت بـه بـورس داشـته باشــند گفــت: دولــت تــلاش کنــد بــورس مجــددا رونــد مثبــت بــه خــود بگیــرد تــا شــاهد خــروج نقدینگــی از بــورس بــه مســکن نباشــیم.

رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــلاک بــا بیــان اینکــه سـهامداران بایـد نـگاه بلندمـدت بـه بـورس داشـته باشــند گفــت: دولــت تــلاش کنــد بــورس مجــددا رونــد مثبــت بــه خــود بگیــرد تــا شــاهد خــروج نقدینگــی از بــورس بــه مســکن نباشــیم. مصطفــی قلــی خســروی دربــاره افزایـش ایـن روزهـای قیمـت مسـکن اظهـار کـرد: اینکـه بخـش مهمـی از نقدینگـی کشـور وارد بـورس شــده اتفــاق خوبــی اســت زیــرا کنتــرل نقدینگــی در ایـن بخـش بـه آرامـش بازارهـای مـوازی منجـر می شــود. بــه هــر حــال اگــر اصــلاح بــازار ســرمایه ادامــه پیــدا کنــد تأثیــر خــود را بــه شــکل هجــوم نقدینگــی بــه بازارهــای مســکن، ارز و طــلا نشــان می دهــد. وی افـزود: از طـرف دیگـر سـهامداران بایـد نـگاه بلند مــدت بــه بــورس داشــته باشــند و نوســانات کوتــاه مـدت را نادیـده بگیرنـد. سـهامداران اطمینان داشـته باشـند در میـان مـدت و بلنـد مـدت سـود خواهنـد کرد. خسـروی بـا تاکیـد بـر اهتمـام دولـت بـرای حفـظ بـازار سـهام گفـت: بـه اعتقـاد مـن انتخابـات آمریـکا تأثیـری بـر اقتصـاد ایـران و بـه تبـع آن بـورس ایران نــدارد؛ زیــرا هرکــس انتخــاب شــود بــا توجــه بــه چارچـوب مشـخصی کـه سیاسـت های کلان آمریـکا دارد بــا ملــت ایــران دشــمنی خواهــد کــرد. فرقــی نمی کنــد کــه شــخص منتخــب، ترامــپ باشــد یــا جــو بایــدن. فرامــوش نکنیــم دولتمــردان آمریــکا دشـمنان قسـم خـورده نظـام و ملـت ایـران هسـتند. رئیـس اتحادیـه مشـاوران امـلاک دربـاره ایـن شـائبه کــه دریافــت کمیســیون دفاتــر امــلاک بــر اســاس ارزش ثمــن معاملــه در افزایــش قیمــت مســکن تأثیـر گـذار اسـت گفـت: بـه هیـچ عنـوان ایـن طـور نیســت. بارهــا اعــلام کرده ایــم اگــر قیمــت مســکن افزایـش پیـدا کنـد بـازار وارد رکـود می شـود و ایـن بــه ضــرر مشــاوران امــلاک اســت. لــذا هیچکــس حاضـر نیسـت رونـق را فـدای مقـدار ناچیـزی حـق الزحمـه کنـد. خسـروی تصریـح کـرد: عزیزانـی کـه ادعـا می کننـد مکانیــزم کمیســیون در بــازار مســکن تأثیــر گــذار بــه تــلاش مــا بــرای تغییــر ایــن اســت احتمــالا فراینــد واقــف نیســتند. کمیســیون معامــلات مســکن بایــد از فروشــنده گرفتــه شــود نــه خریــدار وی بــا اشــاره بــه حــق الزحمــه مشــاوران امــلاک شـهر تهـران کـه در حـال حاضـر تـا 500 میلیـون تومــان،                 نیــم درصــد از هــر یــک از طرفیــن اســت خاطرنشـان کـرد: مـا پیشـنهاد دادیـم ایـن رقـم بـه                      یـک درصـد بـدون سـقف افزایش یابـد و از فروشـنده دریافـت شـود؛ زیـرا خریـدار کـه بعضـا همه اموال خــود را نقــد کــرده تــا یــک خانــه بخــرد پولــی در اختیـار نـدارد. در بسـیاری از کشـورها شـش درصـد از فروشــنده، کمیســیون دریافــت می کننــد. امــا پیشـنهاد مـا بـرای یـک درصـد هـم مـورد موافقـت قــرار نگرفــت.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین اظهار کرد: پیشنهاد رایگان شدن قراردادهای متمم را نیز ارائه کردیم. در خصوص تمدید اجاره نیز گفتیم که از یک چهارم به یک هشــتم مبلغ اجاره کاهش پیدا کند. قراردادهای مشــارکت نیز هم اکنون هم بر اساس ارزش ملک و هم بر اساس آورده سازنده محاسبه می شود که ما در نظر داشتیم این رقم را به سه دانگ ارزش ملک کاهش دهیم یعنی اگر یک قرارداد مشارکت 10 میلیارد تومان ارزش داشته باشد فقط 2.5 میلیارد تومان مشمول کمیسیون شود. اما همانطور که گفتم فعلا این پیشنهادات مورد تأیید قرار نگرفته است.

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید