«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروز چهارشنبه 1399/11/01پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

روزنامه عصر اقتصاد


وام ودیعه مسکن بازار کد فروشی را داغ میکند خسروی: مردم تخلفات کد رهگیری را به اتحادیه اطلاع دهند

مصطفــی قلــی خســروی، رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــلاک هــم دربــاره الــزام بــه اخــذ             کــد رهگیــری اظهار کــرد: قانونا دریافــت کد رهگیری الزامــی اســت. اگر یک مشــاور امــلاک بابت ارائه کــد رهگیری، هزینه بیشــتری می گیــرد، مردم به اتحادیه اعلام کنند . وی ادامــه داد: هــر قــراردادی کــه تنظیــم می شــود، بایــد کــد رهگیــری دریافــت شــود، کــد رهگیــری هیــچ هزینــه ای نــدارد و مشــاور امــلاک بایــد بــا همان حق کمیســیونی کــه اخذ کرده، کد رهگیری صادر کند. خســروی بــا تکذیــب آنچــه برخــی مراجعان بــه دفاتر مشــاوران املاک اعــلام می کنند که این دفاتــر دو نــوع قرارداد دارنــد، یکی با کد رهگیری یکــی بــدون این کد، ادامه داد: اینکه یک مشــاور امــلاک تخلفــی بکنــد، ارتباطــی بــه قانون نــدارد، همه مشــاوران املاک باید برای مراجعه کنندگان بــه ایــن دفاتــر بابــت قراردادهای رهــن و اجاره یا خرید و فروش مسکن، کد رهگیری صادر کنند. بــه گفتــه رئیس اتحادیــه مشــاوران املاک ، کســانی کــه بابــت فــرار از پرداخــت مالیــات یــا شــفافیت در خصــوص نحــوه اســکان خــود، کــد رهگیری دریافت نکنند، خودشان مقصر هستند نه مشاور املاک.

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید